Yi Yi剧本杀角色:郑翼飞

郑翼飞

性别:不详

年龄:不详

剧本:Yi Yi

更新:2023-03-26


郑翼飞,年龄:不详,性别:不详, 是剧本杀《Yi Yi》中可以选择的角色。常见问题:郑翼飞是不是剧本杀《Yi Yi》凶手角色?郑翼飞的CP角色是谁?郑翼飞需要完成的角色任务是什么?#查看相关回答

剧本杀《Yi Yi》全部角色海报

  • 郑翼飞
  • 李奕萱
  • 吴亦雪
  • 钱易杰
  • 赵一诺
  • 周毅亮
  • 孙依嘉